Contractació serveis bar camp municipal Industrial  
         
 

 

.- Anunci

.- Resolució

.- Plec condicions administratives

.- Plec condicions tècniques

.- Annexos