El PAME informa...
 
      
 
Subvencions

13-11-2019
Convocatòria de subvencions 2019 :
Annexos als models de subvencions 2019

 
Procès d'elecció membres consell administració

13-11-2019
Diligència, per fer constar que, finalitzat el termini de presentació de candidatures el dia 11 de novembre a les 14:00 hores.
Diligència

 
Subvencions

12-11-2019
Convocatòria de subvencions 2019 :
Model sol·licitud subvencions 2019 / Explicació subvencions 2019

 
Subvencions

07-11-2019
Convocatòria de subvencions 2019 :
Programa 2: Col·laboració d'entitats esportives en l'organització de les activitats del programa d'esport escolar.
Programa 3: Participació d'esportistes de les entitats esportives locals en lligues federades o escolars.
Programa 4: Organització d'esdeveniments i actes esportius..
Programa 5: Col·laboració en actes o esdeveniments esportius organitzats pel Patronat Municipal d'Esports de Ripollet.
Programa 6: Organització d'actes, esdeveniments i activitats esportives d'especial rellevància o interès socioesportiu per al municipi.
PROGRAMA 7: Formació esportiva per a entrenadors, monitors i persones vinculades a les entitats esportives, del Patronat Municipal d'Esports de Ripollet.
Edicte

 
1 plaça de CLN-NATC

30-10-2019
Una vegada realitzada la fase d’oposició, en data 25 d’octubre, d’acord amb les bases específiques que han regit el procés de selecció per cobrir una plaça de CLN-NATC (Monitor/a de Natació nivell C) a temps complet, pel sistema de concurs-oposició lliure, com a personal laboral fix del PAME, publicades al BOPB núm. CVE 2019009732, de data 22 de març de 2019 i al DOGC núm. 7839, de data 25 de març de 2019, es fa públic el resultat d’aquestes proves de les opositores presentades.
Resultats

 
Anunci

21-10-2019
Procès d'elecció de la representació de les entitats esportives locals i de les associacions de pares i mares d'alumnes de centres d'ensenyament públics i concertats com a membres del consell d'administració del Patronat Municipal d'Esports de Ripollet.
Anunci procès criteris reguladors

 
1 plaça de CLN-NATC

16-10-2019
De conformitat amb allò que preveuen les bases de la convocatòria per cobrir una plaça de CLN-NATC (Monitor/a de natació nivell C), a temps complet com a personal laboral fix, aprovades pel Consell d’Administració en sessió ordinària celebrada el dia 6 de març de 2019.
Edicte

 
Convocatòries de lloc de treball

10-10-2019
Sobre les següents convocatòries de llocs de treball temporal que formaran part del programa que s'especifica en el quadre adjunt.
S'informa que tots/es els/les interessats/des que compleixen els requisits, es poden inscriure al núm. d'oferta que es relaciona mitjançant la presentació d'instància-sol·licitud d'oferta en el Registre del Patronat Municipal d'Ocupació, situat al carrer Sant Sebastià, 26 de Ripollet, adjuntant tota la documentació requerida per al lloc de treball.
Per a més informació, podeu trucar al tel. 935807642, o al correu electrònic :ofertesot@ripollet.cat amb la refèrencia del núm. d'oferta.

OFERTA NÚM  
OCUPACIÓ 1 ADMINISTRATIU/VA dins del programa de GARANTIA JUVENIL, amb el cofinançament del SOC
LLOCS OFERTS 1
REQUISITS

- IMPRESCINDIBLE estar vinculat/da a l'oferta en l'Oficina de Treball
- Persona beneficiària del sistema Nacional de Garantia Juvenil
- Persona inscrita com a Demandant d'Ocupació no Ocupada (DONO)
- Títol de CFGS en Gestió Administrativa, Batxillerat o equivalent.
- Nivell C de català (Certificat del consorci per a la normalització lingüística o acreditació del compliment de les condicions d'equivalència expedida per l'entitat on ha cursat els estudis o superació prova de nivell).
- No haver estat beneficiari del programa en contractació en pràctiques de joves en garantia juvenil.
- Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
- Preferentment, amb residència al municipi de Ripollet

RETRIBUCIÓ 1.507,26€ jornada completa (14 pagues)
JORNADA Completa
DURACIÓ 6 Mesos
CONTRACTE Obra/Servei determinat a jornada completa.
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PROCÉS SELECCIÓ

- Full de vinculació a l'oferta de l'Oficina de Treball.
- Currículim vitae.
- Nivell C de català ((Certificat consorci per a la normalització lingüística o acreditació del compliment de les condicions d'equivalència expedida per l'entitat on ha cursat els estudis o superació prova de nivell).
- Fotocòpia titulació acadèmica.
- Permís de treball, si són estrangers.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN EL CAL DE SER SELECCIONAT/DA - Documentació acreditativa dels requisits de l'oferta.
- Foto tamany carnet.
- Fotocòpia llibre familia o carnet família monoparental,
- Fotocòpia del núm. del compte bancari.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Fins al 16/10/2019 - 8:30H a 14:00H
No se admetran sol·licituds fora d'aquest termini.
(Si es vol fer la inscripció en un altre punt de registre caldrà també enviar la instància-sol·licitud d'oferta i la documentació escanejada al correu electrònic ofertesot@ripollet.cat dins del termini de presentació)

DATA LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES CANDIDATES ADMESES/EXCLOSES

18/10/2019
(serà exposat en el taulell informatiu del PMO) juntament amb la data i hora prevista de les proves de la selecció de les persones candidates admeses)

 
Convocatòries de lloc de treball

10-10-2019
Sobre les següents convocatòries de llocs de treball temporal que formaran part del programa que s'especifica en el quadre adjunt.
S'informa que tots/es els/les interessats/des que compleixen els requisits, es poden inscriure al núm. d'oferta que es relaciona mitjançant la presentació d'instància-sol·licitud d'oferta en el Registre del Patronat Municipal d'Ocupació, situat al carrer Sant Sebastià, 26 de Ripollet, adjuntant tota la documentació requerida per al lloc de treball.
Per a més informació, podeu trucar al tel. 935807642, o al correu electrònic :ofertesot@ripollet.cat amb la refèrencia del núm. d'oferta.

OFERTA NÚM  
OCUPACIÓ 4 AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES dins del programa de GARANTIA JUVENIL, amb el cofinançament del SOC
LLOCS OFERTS 4
REQUISITS

- IMPRESCINDIBLE estar vinculat/da a l'oferta en l'Oficina de Treball
- Persona beneficiària del sistema Nacional de Garantia Juvenil
- Persona inscrita com a Demandant d'Ocupació no Ocupada (DONO)
- Títol de Cicle Formatiu Grau Mig (CFGM) d'ambit administratiu o formació similar.
- Nivell C de català (Certificat del consorci per a la normalització lingüística o acreditació del compliment de les condicions d'equivalència expedida per l'entitat on ha cursat els estudis o superació prova de nivell).
- No haver estat beneficiari del programa en contractació en pràctiques de joves en garantia juvenil.
- Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
- Preferentment, amb residència al municipi de Ripollet

RETRIBUCIÓ 1.300,03€ jornada completa (14 pagues)
JORNADA Completa
DURACIÓ 6 Mesos
CONTRACTE Obra/Servei determinat a jornada completa.
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PROCÉS SELECCIÓ

- Full de vinculació a l'oferta de l'Oficina de Treball.
- Currículim vitae.
- Nivell C de català ((Certificat del consorci per a la normalització lingüística o acreditació del compliment de les condicions d'equivalència expedida per l'entitat on ha cursat els estudis o superació prova de nivell).
- Fotocòpia titulació acadèmica.
- Permís de treball, si són estrangers.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN EL CAL DE SER SELECCIONAT/DA - Documentació acreditativa dels requisits de l'oferta.
- Foto tamany carnet.
- Fotocòpia llibre familia o carnet família monoparental,
- Fotocòpia del núm. del compte bancari.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Fins al 16/10/2019 - 8:30H a 14:00H
No se admetran sol·licituds fora d'aquest termini.
(Si es vol fer la inscripció en un altre punt de registre caldrà també enviar la instància-sol·licitud d'oferta i la documentació escanejada al correu electrònic ofertesot@ripollet.cat dins del termini de presentació)

DATA LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES CANDIDATES ADMESES/EXCLOSES

18/10/2019
(serà exposat en el taulell informatiu del PMO) juntament amb la data i hora prevista de les proves de la selecció de les persones candidates admeses)

 
Selecció per cobrir una plaça de socorrista aquàtic

07-10-2019
Una vegada realitzada la fase d’oposició, en data 4 d’octubre, d’acord amb les bases específiques que han regit el procés de selecció per cobrir una plaça de Socorrista aquàtic per a caps de setmana i festius, pel sistema de concurs-oposició lliure, amb contracte temporal a temps parcial, publicades al BOPB núm. CVE 2019032397, de data 27 de setembre de 2019, es fa públic el resultat d’aquestes proves.
Edicte resultats proves

 
Cursos natació anuals

07-10-2019
Les llistes es podran consultar a la consergeria del PAME des de divendres 4 d’octubre i a la pàgina WEB del PAME de Ripollet des de dilluns 7 d’octubre.
No es facilitarà informació per telèfon.
Els pagaments no domiciliats s’hauran de fer efectius des del 4 fins l’11 d’octubre (exclòs el cap de setmana). Pels pagaments domiciliats, el rebut serà emès el 14 d’octubre.
El dilluns 14 d’octubre es donaran de baixa els admesos que no hagin fet efectiu el pagament.
Tota persona no interessada en el curs de natació assignat, ha de enviar un e-mail per donar-se de baixa fins el dia 11 d’octubre de 2019 a esports@ripollet.cat A consergeria hi haurà un llistat amb les places lliures per a les famílies que no hagin estat admeses en cap de les dues opcions escollides. En cas d’estar interessats en alguna plaça lliure, s’haurà d’enviar un e-mail a esports@ripollet.cat
Els cursos de natació anuals començaran el dilluns 14 d’octubre.
Llistat admesos
Llistat d'espera

 
Avís

24-09-2019
Sorteig cursos natació anuals
El 27 de setembre de 2019 es realitzarà el sorteig dels grups de natació anual.
El sorteig es farà a la sala annexa, a les oficines del Patronat Municipal d'Esports de Ripollet, a les 10:00 hores. Totes aquelles persones que estiguin interessades poden assistir-hi.

 
Avís

24-09-2019
Els informem que el proper dimecres 2 d'octubre a les 18h, se celebrarà al Casal d'Avis, una reunió per parlar de la gimnàstica per a la "Gent Gran" de la temporada 2019/20
Les inscripcions es podran realitzar fins el 10 d'octubre.
Inici de les classes: 14 d'octubre.

 
Activitats físiques dirigides

24-09-2019
Horaris Activitats Físiques Dirigides Octubre 2019 - Juny 2020

 
Avís

24-09-2019
Sorteig natació extraescolars grup 2 anys
El dia 25 de setembre de 2019 es realitzarà el sorteig dels grups de natació extraescolar de 2 anys que han superat les places ofertes. El sorteig es farà a la sala annexa, a les oficines del Patronat Municipal d’Esports de Ripollet, a les 10:00 hores. Totes aquelles persones que estiguin interessades poden assistir al sorteig.

 
Oferta de treball

23-09-2019
1 Plaça de socorrista aquàtic per a caps de setmana i festius, amb contracte laboral temporal a temps parcial, per al Patronat Municipal d'Esports de Ripollet.
Anunci oferta de treball / Bases socorrista

 
Marxa ciclista a Ripollet

17-09-2019
Tot està a punt perquè el diumenge 29 de setembre es pugui celebrar la Marxa Ciclista a Ripollet.
[ Més informació ]

imatge

 
Avís

16-09-2019
Canvis de les opcions de natació anual i noves preinscripcions
- La setmana del 16 al 20 de setembre es podran fer canvis a les opcions escollides dels cursos de natació anual per les famílies que han fet la preinscripció en el termini establert. Es comunica que al full de preinscripcions dels cursos de natació anuals hi ha hagut un error en els horaris. Els horaris són els mateixos de la temporada 2018-2019:
- La setmana del 23 al 27 de setembre es podran fer noves preinscripcions pels cursos de natació anual.

 
Subvencions

10-09-2019
Convocatòria de subvencions 2019 al programa 1: Participació al programa d'esport escolar organitzat i promogut pel Patronat Municipal d'Esports de Ripollet
Convocatòria Programa 1 / model sol·licitud subvenció / Bases específiques subvencions / Bases generals subvencions

 
Avís

10-09-2019
Error en horaris cursos natació anuals
Es comunica que al full de preinscripcions dels cursos de natació anuals hi ha hagut un error en els horaris. Els horaris són els mateixos de la temporada 2018-2019:
- 17:15 a 18:00
- 18:10 a 18:55
- 19:05 a 19:50
Disculpin les molèsties

 
Avís

03-09-2019
Canvis cursos de natació extraescolar temp. 2019-2020
Degut la reestructuració dels cursos de natació de la temporada 2019-2020, els horaris i cursos extraescolars restaran de la següent manera:
Adults inici:
o dilluns/dimecres 10’30-11’20
o dilluns/dimecres 20’00-20’50
o dilluns/dimecres 21’00-21’50
Adults perfeccionament:
o dilluns/dimecres 21’00-21’50
o dimarts/dijous 10’30-11’20
o dimarts/dijous 20’00-20’50
Adults nivell avançat: o dimarts/dijous 21’00-21’50
Joves (13 a 16 anys):
o dimarts/dijous 20’00-20’50
2 anys (nascuts el 2017):
o dilluns a divendres 17’15-18’00 (un dia)
Els cursos per nens/es de 3 a 13 anys restaran inclosos en els cursos anuals d’un dia de dilluns a divendres de 17’15-18’00, 18’10-18’55 i 19’05-19’50.

 
Resultats i fotografies curses festa major

25-08-2019
Resultats cursa BTT
[ 20 km ] [10 km ] [ fotografies ]
Resultats Cursa atlètica
[ 10 km ] [ 5 km ] [ 2400 m ] [ 800 m ] [ fotografies ]

 
BTT festa major

24-08-2019
Resultats de la cursa BTT [ Resultats ]

 
Natació bàsica

31-07-2019
Oberta la inscripció als cursos de natació bàsica.
[ Inscripció ]

 
Edicte

27-07-2019
Convocatòria de subvencions esportives 2019 al programa 1: Participació al programa d'esport escolar organitzat i promogut pel Patronat Municipal d'Esports de Ripollet.
[Edicte]

 
Socorrista aquàtic

27-02-2019

imatge
Obertura rocòdrom/boulder

11-10-2018
El proper dia 20 d’octubre amb motiu de l’obertura del Rocòdrom/Boulder del Poliesportiu Municipal de Ripollet, es realitzarà una JORNADA DE PORTES OBERTES per donar a conèixer la instal·lació. La participació està oberta a tothom que ho desitgi, només cal passar per consergeria a signar la corresponent autorització. La jornada es realitzarà en l’horari de 10h a 13h i haurà un responsable del Centre Excursionista per assessorar als participants. A partir del dia 22 d’octubre, la instal·lació romandrà oberta seguint la següent normativa d’utilització coincidint amb els horaris del Poliesportiu. [ Normativa ]

¡ÉS OBLIGATORI L'ÚS DE PEUS DE GAT AL ROCÒDROM/BOULDER!

imatge
 
Avís usuaris/ies BAD

09-10-2018
Els informem que a partir del dia 2 de novembre, implememtarem un nou sistema d'accés a la sala d'activitats mitjançant un lector d'entrada què validarà si l'usuari/ia està o no inscrit a la classe.
Per poder utilitzar aquest sistema és necessari i obligatori, fer-ho amb una polsera de proximitat, per aquest motiu tots/es els/les usuaris/ies que tinguin el bono BAD, podran recollir-la de dilluns a divendres de 9h a 13h o 18h a 20h, a la consergeria del pame.

 
Circular FEMP

24-01-2017
El Ministeri de Justícia ha facilitat a la FEMP una Guia en la què es detallen els diferents procediments que es poden seguir per recaptar la certificació del Registre central de delinqüents sexuals

Guia visual d'accés a la plataforma
Guia per a l'obtenció de certificats per delictes de naturalesa sexual
Circular FEMP

 
Xarxes socials del PAME (Facebook i Twitter)

18-01-2018
Les xarxes socials del PAME més actives. Segueix-nos en Facebook i Twitter i tindràs tota la informació al moment (períodes d'inscripció a cursets, actes esportius, novetats, avisos, etc.).

 
Sobre les temperatures de la piscina
18-01-2018
Manteniment de l'aigua
L'aigua de les piscines pateix un procés de contaminació continu. Per mantenir-la en un estat òptim és necessari: Uns sistemes de filtratge, recirculació permanent de l'aigua, tractaments químics...
Està freda l'aigua de la piscina?
La resposta és NO. Quan entrem a la instal·lació es produeix un intercanvi de calor entre el nostre cos que està a 37º i l'aire de la piscina que és més humit i està entre 26º i 30º.
Quan entrem a la piscina es produeix un altre intercanvi amb l'aigua que està entre 27º i 29º i que absorbeix més ràpidament la calor del nostre cos. Aquí apareix la sensació de fred que marxa quan es comença una activitat física. A més la temperatura es programa per donar resposta a totes les activitats que es desenvolupen a la piscina: natació, aquafitness, cursets de nens...
Per què no es puja la temperatura de l'aigua?
Quan la temperatura de l'aigua de la piscina passa dels 28º comencen a evaporar-se els productes químics i perden efectivitat davant bacteris com la legionel·la, fongs, virus... Les normatives sanitàries aplicables a piscines (Decret 95/2000, de 22 de febrer) marca la temperatura de l'aigua entre els 24º i els 30º i de l'ambient fins a 4º més que la de l'aigua.
Quines són les nostres temperatures?
Piscina interior gran: 28,6º l'aigua i 31º ambient
Piscina interior petita: 30º l'aigua i 31º ambient
Piscines retràctils: 29,2º l'aigua i 29º ambient

 

 
 
 
 

 


Patronat Municipal d'Esports de Ripollet


Crea i desenvolupa: PAME Ripollet 2011 © Patronat Municipal d'Esports de Ripollet - 93 692 97 52  |  Nota legal