Ofertes de treball  
         

1 Plaça de socorrista caps de setmana i festius amb contracte laboral a temps parcial.

- Ban
- Bases
- Declaració responsable jurada o promesa de no haver estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat   sexual
- Instància

Places de monitor i personal auxiliar de monitor de l'escola esportiva 2018

- Llistat definitiu monitors i auxiliars de l'escola esportiva 2018

- Ban
- Bases
- Annex 1. Full mèrits monitors
- Annex 2. Barem dels punts 7 i 8
- Declaració responsable jurada o promesa de no haver estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat   sexual
- Declaració responsable jurada o promesa de no haver estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat   sexual (menor edat)
- Instància
- Certificat monitors
- Documentació que cal aportar

4 Places de socorristes aquàtiques a temps complet per a la temporada d'estiu.

- Ban
- Bases
- Declaració responsable jurada o promesa de no haver estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat   sexual
- Instància