Natació Bàsica 2018/2019  
         
 

 

Normativa

.- Des de juliol al 14 de setembre s'obrirà un peróde de preinscripcions que es faran directament a les oficines i consergeria del PAME.
.- A la preinscripció s'ha d'escollir OBLIGATÒRIAMENT dos dies i horaris, marcant amb un 1 la primera opció i amb un 2 la segona opció..
.- És obligatori lliurar el full de preinscripció omplert i signar la informació relativa al tractament de dades personals i ús de la imatge.
.- Les places s'assignaran en funció del nivell de natació i del dia escollit.
.- En els horaris i dies que hi hagin més inscrits que places, es realitzarà un sorteig. El sorteig es realitzarà l'1 d'octubre.
.- La llista d'admesos es publicarà a la pàgina web del PAME. No es podrà consultar telefònicament. També estarà disponible al taulell d'anuncis de la consergeria del PAME.
.- La quota de l'activitat es podrà fer efectiva a les oficines del PAME o domiciliant el rebut, en un pagament únic, un cop s'hagin publicat les llistes d'admesos.
.- Si l'opció és domiciliació bancària, al full de preinscripció s'haurà d'indicar un número de compte bancari perquè el PAME pugui fer el cobrament..
.- Un cop fet el pagament, la plaça queda assignada i la inscripció finalitzada.
.- Les notificacions de baixes s'hauran de realitzar al PAME. Les baixes que es produexin un cop ha començat l'activitat no tindran cap devolució sobre l'import de la quota, a excepció de les basixes justificades amb un certificat mèdic, que es tornarà la part proprcional del curs des del moment de la notificació de la baixa. Els possibles canvis es faran fins el dia 21/09
.- El nen que no sàpiga quin nivell té, haurà de fer una prova.
.- Si un nen està apuntat en un nivell que no correspongui, quedarà exclòs del sorteig.
.-Data inici de l'activitat: 15/10/18
FULL D'INSCRIPCIÓ