Natació Bàsica 2017/2018  
         
 

 

Normativa

.- Les preinscripcions es faran directament a la consergeria del PAME des del mes de juliol fins al 1 de setembre de 2017.
.- La preinscripció s'ha de realitzar OBLIGATÒRIAMENT, seleccionant dos dies i horaris, marcant amb un 1 la primera opció i amb un 2 la segona opció .
.- Les places s'assignaran en funció del nivell de natació i del dia escollit.
.- En cas que hi hagi més inscrits que places en algun dia i hora es realitzarà un sorteig. Tindran preferència a primera hora els nens i nenes que estiguin empadronats a Ripollet o escolaritzats en un centre educatiu de la vila.
.- La quota de l'activitat es podrà abonar: en efectiu a les oficines del PAME abans del 2 d'octubre de 2017 o domiciliant el rebut, en un pagament únic, un cop s'hagin publicat les llistes d'admesos.
.- Si l'opció és domiciliació bancària, al FULL D'INSCRIPCIÓ s'haurà d'indicar un número de compte bancari perquè el PAME pugui fer el cobrament.
.- La inscripció es confirmarà amb les llistes d'admesos que es podran consultar a la consergeria del PAME i als taulers d'anuncis de les escoles.
.- Les notificacions de baixes s'hauran de realitzar al PAME. Les baixes que es produeixin un cop ha començat l'activitat no tindran cap devolució sobre l'import de la quota, a excepció de les baixes justificades amb un certificat mèdic, que es tornarà la part proporcional del curs des del moment de la notificació de la baixa. Els possibles canvis es faran fins al dia 8 de setembre de 2017.
.- Segons l'article 23 del Decret 193/87, Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, cap persona afectada de malatia susceptible de ser contagiosa podrà fer el curset de natació.